Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

KOKTÉL PÁLYÁZAT

KOKTÉL PÁLYÁZAT

Koktélpályázat 
Kedves Vendéglátósok!

A vírushelyzet miatt rengetegen maradtatok munka nélkül, így a Mátyás Keserű egy pályázattal készült nektek.

Ki szeretné elkészíteni a Mátyás Keserű hivatalos koktélját?

Nincs más dolgotok, mint elkészíteni egy egyedi, kreatív és stílusos koktélt a Mátyás bármelyik változatából, és elküldeni nekünk palyazat@kunsagszesz.hu címre.

Most a 2dl-s Mátyás Keserűt 20%-al tudjátok megvásárolni a matyas20 kóddal.

A játékban való részvétel feltételei:
• Kövesd a @matyaskeseru oldalát!
• Like-old ezt a posztot!
• Küld el a koktél receptjét, képét és Instagram profilodat emailben június 19
23:59-ig. Rövid bemutatkozás is előnyt jelenthet.
Az első helyezett 300.000 Ft-ot, a második 100.000 Ft-ot és a harmadik pedig 50.000 Ft-ot nyerhet.

Valamint a legjobb koktél megkapja a Mátyás Keserű hivatalos koktélja címet is.

A pályázat eredményhirdetése június 24-én lesz élőben, Kiskőrösön. A top 10 legjobb
koktélt @malomhegyigabor fogja kiválasztani, aki számos díjat nyert már a koktéljaival. A
koktélokat a három nagykövet @csut.i, @curtis4ker és @megyinsta fogja végigkóstolni.

Sok sikert a koktélokhoz! 
A nyereményjátékot semmilyen formában nem szponzorálja, üzemelteti, működteti vagy
támogatja az Instagram.

Játékszabályzat:

Mátyás Keserű Likőr nyereményjáték (INSTAGRAM)
A Mátyás Keserű Likőr nyereményjátéka, ahol összesen 450.000 Ft-ot lehet nyerni!
A játékban való részvétel feltételei:
• Kövesd a @matyaskeseru instagram oldalát!
• Like-old játékra felhívó posztot!

• Küld el a koktél receptjét, képét és Instagram profilodat emailben a palyazat@kunsag-
szesz.hu-ra

A játék június 19, 23:59-ig tart. A top 10 továbbjutó között pedig az eredményhirdetés
2020.06.24- én lesz a Mátyás Keserű Likőr Instagram oldalán.

Játékszabályzat:
1. A játék szervezője
A „Koktélpályázat” elnevezésű nyereményjáték („Játék”) szervezője

a Kunság Szesz Zrt. (6200 Kiskőrös, Bánffy u. 35-37. Adószám: 13143233-2-03) továbbiak-
ban „Szervező”. A nyereményjátékot semmilyen formában nem szponzorálja, üzemelteti, mű-
ködteti vagy támogatja az Instagram, csak a játék platformját biztosítja. Bármilyen kérdés, ész-
revétel vagy panasz a nyereményjáték szervezőjéhez érkezik be és nem az Instagramhoz.

weboldal: www.matyaskeseru.hu
instagram oldal: www.instagram.com/matyaskeseru
e-mail cím: info@kunsagszesz.hu

2. A játékban részt vevő személyek:
2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar

hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító okmánnyal rendelkező, 18. életévét betöl-
tött magyar állampolgár, a 2.8. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvő-
képes természetes személy („Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt a

https://matyaskeseru.hu domain alatti weboldalon (a továbbiakban: „Instagram” vagy „Webol-
dal”) található „@matyaskeseru” elnevezésű oldalon elérhető játékra felhívó poszt hatására

elkészít egy Mátyás Keserű Likőr bármely változatából készült koktélt, és annak receptjét el-
küldi emailben és ezzel a Szervező rendelkezésére bocsátja megadott adatait, továbbá a meg-
jegyzésével elfogadja a jelen játékszabályzatban („Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt (a

továbbiakban együtt: „Pályázat”).
2.2 A Játék időtartama alatt egy Játékos egy Pályázat beküldésére jogosult, amely Pályázat
semmilyen formában nem sértheti harmadik személy személyhez fűződő, vagy egyéb jogait.
2.3 Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem
felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek.
2.4 A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.
2.5 A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok a

szabályzatot betartva, és saját e-mail címükön keresztül adják le receptjeiket és ezáltal külde-
nek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által létrehozott profilt vesz igénybe,

illetve nem saját e-mail címét adja meg, a Játékkal kapcsolatos, profil vagy e-mail fiók haszná-
latára vonatkozó jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű fele-
lősségét kizárja.

2.6 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájá-
nak tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgá-
ló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn

kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógé-
pek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a bizton-

ságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező e bekezdésben írtak, illetve az e bekezdésben
írtakból fakadó hibák, hiányosságok tekintetében mindennemű felelősségét kizárja.
2.7 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételei teljesítésének az ellenőrzése végett a Szervező
megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel
meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
2.8 A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb

szervezetek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatáro-
zott közeli hozzátartozói.

2.9 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a Játékból azonnali hatállyal kizárja azon
Játékosokat, akik esetében azt tapasztalja, illetve annak megalapozott gyanúja merül fel, hogy

a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve vagy valamely kitalált fantázia-
név alatt nem valós profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket

ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sor-
solásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a

nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több
személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen

játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós ada-
tokkal vagy több, illetve hamis Instagram profillal vesznek részt a Játékban abból a célból,

hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisz-
tességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan

kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

3. A játék időtartama
A játék 2020.06.07. napján 13:00 órakor kezdődik és 2020.05.19. napján 23 óra 59 percig tart.

4. A játék definíciója és menete
4.1. A Szervező „Mátyás Keserű Likőr ” néven hirdet játékot az Instagramon és Facebookon,

melynek keretében arra kéri a részvevőket, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakkal össz-
hangban elkészít egy Mátyás Keserű Likőr bármely változatából készült koktélt, és annak re-
ceptjét, képpel együtt elküldi emailben. A játékban résztvevő játékosok közül 3 darab

nyertes kerül zsűri segítségével kisorsolásra.
4.2 A Poszt tartalma a következő:
Koktélpályázat �
Kedves Vendéglátósok!

A vírushelyzet miatt rengetegen maradtatok munka nélkül, így a Mátyás Keserű egy pá-
lyázattal készült nektek.

� Ki szeretné elkészíteni a Mátyás Keserű hivatalos koktélját?�

Nincs más dolgotok, mint elkészíteni egy egyedi, kreatív és stílusos koktélt a Mátyás bár-
melyik változatából, és elküldeni nekünk palyazat@kunsagszesz.hu címre.

Most a 2dl-s Mátyás Keserűt 20%-al tudjátok megvásárolni a matyas20 kóddal.
A játékban való részvétel feltételei:
• Kövesd a @matyaskeseru oldalát!
• Like-old ezt a posztot!
• Küld el a koktél receptjét, képét és Instagram profilodat emailben❕ június 19
23:59-ig❕ Rövid bemutatkozás is előnyt jelenthet.
� Az első helyezett 300.000 Ft-ot, a második 100.000 Ft-ot és a harmadik pedig 50.000

Ft-ot nyerhet. � Valamint a legjobb koktél megkapja a � Mátyás Keserű hivatalos koktél-
ja� címet is.

A pályázat eredményhirdetése június 24-én lesz élőben, Kiskőrösön. A top 10 legjobb
koktélt @malomhegyigabor fogja kiválasztani, aki számos díjat nyert már a koktéljaival. A
koktélokat a három nagykövet @csut.i, @curtis4ker és @megyinsta fogja végigkóstolni.

Sok sikert a koktélokhoz! �
Sok szerencsét kívánok mindenkinek! �
A nyereményjátékot semmilyen formában nem szponzorálja, üzemelteti, működteti vagy
támogatja az Instagram.

4.3 Szervező a Játék teljes időtartama alatt – 2020. június 19. napján 23 óra 59 percig – beér-
kezett érvényes Pályázatot beküldő Játékosok közül 2020. június 24. napjáig szakmai Malom-
hegyi Gábor a beküldött receptek közül kiválasztja a top 10 döntőst, melyek közül 2020.június

24. napján délután, a összesen 3 darab nyertes Játékost szavaz meg a több tagú zsűri élőben
Kiskőrösön. A Szervező a zsűrizés során számításba veszi azt, hogy a Játékosok eleget tettek a
nyereményjáték kiírásának. A nyertes Játékosok az 5.1 pontban feltüntetett nyereményeket
nyeri meg.

4.4 A sorsoláson a Játék időtartama alatt érvényes Pályázatot beküldő minden Játékos egy Pá-
lyázattal részt vehet.

4.5 A Szervező a nyertes Játékosok neveit közzéteszi a Instagram profiljában a sorsolást köve-
tően, valamint 2020. június 30. napján legkésőbb 23 óra 59 percig személyes üzenetben értesíti

a nyertest, amelyhez a Játékos a Játékban való részvételével feltétel nélkül és kifejezetten hoz-
zájárul. A Szervező a nyereményjátékkal, és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem

folytat. A játék során pótnyerteseket a Szervező nem hirdet. A nyertes Játékosok bármely to-
vábbi értesítés nélkül a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek, ezáltal nem jogosultak a

nyeremény átvételére, ha: – ha az értesítő levélre 3 napon belül, legkésőbb 2020. július 3.
23:59-ig nem válaszol; – ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertesekkel a kapcsolatot; –
bebizonyosodik, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni
próbálják; – jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsértik.

5. Nyeremények kézbesítése

5.1. Az össznyereményt az első 3 helyezett között osztódik el. Az 1. helyezett 300.000 Ft-ot, a
2. helyezett 100.000 Ft-ot, illetve a 3. helyezett 50.000 Ft-ot nyer, melyet banki átutalással kap
meg. Az árak nettóban értendőek. A nyereményátvételének részleteit a Szervező a nyertesekkel

Instagram üzenetben egyezteti az eredményhirdetés után. A Játékosok kötelesek együttműköd-
ni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény

átvétele a Játékosok érdekkörében felmerülő bármely okból meghiúsul, a nyeremény a továb-
biakban nem vehető át és a szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban, a

Játékosok a Szervezővel szemben semmilyen igényt nem támaszthatnak.
5.2. A Nyeremény nem átruházható.

6. A Szervező felelőssége
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából,
a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes
képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes

Játékos részére elektronikus úton elküldött értesítésnek Szervezőnek fel nem róható elveszté-
séből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Já-
tékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

7. Kizárás
A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen vesznek
részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással
megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi
résztvevőt. A Szervező felhívja a Játékosok figyelmét, hogy fenntartja magának a jogot, hogy
ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

8. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok
A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb
nyereményt. A Játékban részt vevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik
és elfogadják a Játék játékszabályzatát és az adatkezelésre vonatkozó szabályozást, valamint
tudomásul veszik, hogy:

– az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játé-
kos hozzájárulását az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel kifejezetten meg-
adottnak kell tekinteni;

– a nyertes játékosok adatait (név, Instagram profil) a Szervező nyilvánosságra hozhatja a
Szervező Facebook, Instagram oldalain és weboldalán,
– amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetése válik
szükségessé, úgy a Szervező az e kötelezettség teljesítéséhez szükséges további adatokat is
kezeli, melynek megadása a Játékos általi önkéntes hozzájárulásnak tekintendő, valamint;

– a Játék során felmerülő nyereményadó megfizetését a nyeremény felajánlója vállalja. A nye-
reményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetéséhez szükséges adatok kezelé-

sének ideje a jogszabályok szerinti kötelező adatkezelési időtartam, melyet követően az adatok
törlésre kerülnek.
8.1 A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a
Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy :

8.1.1 Szervező, mint adatkezelő, és mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a Já-
tékkal összefüggésben, a nyeremény átadásáig kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezel-
je, illetve feldolgozza;

8.1.2 nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizá-
rólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;

8.1.3 nyertességük esetén a Játékosokról és a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel

is készüljön, amelyet a Szervező a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, il-
letve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészé-
ben, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett;

8.1.4 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden ren-
delkezését. A megadott adatok kezelője a Szervező, mint adatkezelő.

8.2 Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a vonatkozó, hatályos jogszabályi
rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak

arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbí-
tését az alábbi címen: 6200 Kiskőrös, Bánffy u. 35-37. Ezenkívül a Játékost megilleti a szemé-
lyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által

meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

8.3 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításá-
hoz szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

8.4 A hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően a Játékos jogosult a személyes adatai ke-
zeléséről tájékoztatást, személyes adatai helyesbítését, zárolását, törlését kérni. Kérelmére a

Szervező tájékoztatja az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jog-
alapjáról, időtartamáról, továbbá – a Játékos személyes adatainak továbbítása esetén – az adat-
továbbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Szervező köteles a kérelem benyújtásától számított

legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Játékos erre

irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Kérdés esetén a Szervező az alábbi elérhe-
tőségen rendelkezésre áll: 6200 Kiskőrös, Bánffy u. 35-37.

8.5 A Szervezőhöz intézett kérelemmel a Játékos tiltakozhat személyes adatának kezelése el-
len, (a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szervezőre vonatkozó

jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Szervező, adatátvevő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; (b) ha a személyes

adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudo-
mányos kutatás céljára történik; valamint (c) törvényben meghatározott egyéb esetben. A kére-
lemről a Szervező a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül dönt. Amennyiben a Játé-
kos a Szervező döntésével nem ért egyet, illetve, ha a Szervező a határidőt elmulasztotta, a

Játékos a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon be-
lül bírósághoz fordulhat.

8.6. A Játékos a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak gyakorlása során a Szerve-
zőhöz intézett kérelmének, illetve közlésének elutasítása, illetve az abban foglaltak teljesítésé-
nek elmulasztása esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve a

bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége: Postai cím: 1530 Bu-
dapest, Pf.: 5. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Jogainak megsértése esetén a Játékos bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása törvényszéki ha-
táskörbe tartozik, és az általános illetékességi szabályban foglaltak mellett (vö. a Polgári Per-
rendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. 25. §) a Játékos választása szerint a Játékos lakóhelye

vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A személyes adatok védel-
mével összefüggő per illetékmentes, és a bíróság soron kívül jár el.

8.7 ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő
tájékoztatás birtokában történt. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez

való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen szabályzat elfogadá-
sával egyidejűleg megtörténik.

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz,
hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje: GDPR 6. cikk (1) bek.
a) pontja szerinti hozzájárulás.
A Szervező a Nyertes Játékos Instagram felhasználónevét, illetve annak Nyertes azonosítására
alkalmas részletét teszi közzé a Szervező Instagram oldalán.
A Szervező és a Lebonyolító, mint adatkezelők, adatfeldolgozók az adatkezelési műveleteket

úgy tervezik meg és hajtják végre, hogy az információs önrendelkezési jogról és az informá-
ciószabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infótörvény), valamint a ter-
mészetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az

ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete

(„GDPR”) és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsák az érin-
tettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelők gondoskodnak az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszik
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat,
amelyek az Infótörvény, a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre
juttatásához szükségesek.
Az adatkezelők adatokat kockázattal arányos intézkedésekkel védik különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,

valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásá-
ból fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében az adatkezelők az Ön személyes

adatait jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolják. Az adatvédelmi incidenseket,
folyamatosan monitorozza.
Az adatkezelő lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy az Önről nyilvántartott személyes adatok
kezeléséről tájékoztatást kérjen.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
Kérelmezhet az adatkezelőnél
1. a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
1. b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
1. c) személyes adatainak – a nem hozzájárulás alapján kezelt adatok kivételével – törlését
vagy zárolását.
Ön az említett jogait a e-mail címen előterjesztett kérelmében érvényesítheti.

Az Ön személyes adatait lebonyolító oldaláról az alábbi munkaköröket betöltő személyek ke-
zelhetik: social media manager, head of social media.

Minden adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységéért tartozik felelősséggel.

Kérelmére bármelyik adatkezelő tájékoztatást ad az Ön általa, illetve az általa vagy rendelke-
zése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól kezelt adatairól, azok forrásá-
ról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról

és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,
legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Ön kérelmére írásban megadni a
tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
A tájékoztatást az adatkezelő csak a vonatkozó adatkezelési, adatvédelmi jogszabályokban
meghatározott esetekben tagadhatja meg.
A megadott személyes adatok kezelői a Kunság Szesz Zrt. és a Social Guru Magyarország Kft.
A Szervező a Játék sorsolásának alapjául szolgáló adatlistát a nyeremények átvételét követően
haladéktalanul megsemmisíti.

A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és In-
formációszabadság Hatósághoz (NAIH) cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;

telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat,
melynek elérhetőségei a következők:
– Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
– Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
– Telefon: +36 1 391 1400
– Telefax: +36 1 391 1410
– E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
– Honlap: www.naih.hu

A Játékos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék ha-
táskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási

helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az adatkezelő kérésre a Játékost tájékoztatja a
jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Szervező a jelen Játékszabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére kiterje-
dő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy

olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntart-
ja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető sze-
mélyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt az Instagram oldala tech-
nikai okokból időszakosan nem érhető el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai

infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebes-
sége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja

olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a
szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A
Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.
A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.
9. VEGYES RENDELKEZÉSEK
9.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem
valós adat feltüntetése pl. hibás számlaszám stb.), és ebből eredően a Nyeremények átadásának
elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.2 Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szerve-
zőtől nem követelheti, bármely igényt a Szervezővel szemben nem támaszthat.

9.3 A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.instagram.com Weboldalt, illetve az azt
működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások,

meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálóza-
tot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyer-
tes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelőssé-
get nem vállal.

9.4 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről
bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Instagram profilok

létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő ma-
gatartást tapasztalat vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali ha-
tállyal kizárja a Játékból.

9.5 Amennyiben a Játékos adatfeltöltés vagy a Játék közben bezárja a böngésző ablakot vagy,

ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az ada-
tok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.6 Szervező kizárja a felelősségét a Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibá-
sodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem, vagy korlátozottan használható, ugyanakkor

haladéktalanul megtesz minden tőle telhető intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mi-
előbb feltárja, illetve megszüntesse.

9.7 A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Instagram által. Az adatszolgáltatás nem az
Instagram részére, hanem a Szervező részére történik.
9.8 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben megváltoztassa. Az
erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot
biztosítva akként teszi közzé, hogy a szabályzat módosításának tényéről tájékoztatást nyújt, az
új szabályzat elérhetőségének pontos megjelölésével, megjelölve a változást.
A Játékszabályzat esetleges megváltoztatása eseten ezen új szabályzat elfogadásának minősül,
ha a Játékos nem jelzi írásban kifejezetten azt, hogy a továbbiakban nem kíván részt venni a
Játékban.

Ezt az Instagram kommunikációs csatornáin keresztül tudja megtenni az új szabályzat közzété-
telét követő 24 órán belül. A Szervező ezt tudomásul veszi és haladéktalanul törli a Játék

posztjából az új szabályzatot el nem fogadó Játékos kommentjét.
9.9 Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a vonatkozó, hatályos
jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
2020. június 07.

Keresés